Radiofolk.dk redaktion@radiofolk.dk no da-DK Radiofolk.dk https://www.radiofolk.dk/wp-content/uploads/2014/06/03.png redaktion@radiofolk.dk Music 3f4084f3d40f0c421c07f8b2bbac5fbf Nina Birch's podcast om den nye unge danske folkemusik revival Sat, 19 Oct 2019 15:00:00 +0000 Radiofolk.dk 00:30:59 no